Festival “Về miền Quan họ - 2023”

Từ ngày 24 đến 28/2/2023, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Chương trình Festival "Về miền Quan họ - 2023" với nhiều hoạt động có ý nghĩa mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Xem các văn bản liên quan đến Festival "Về miền quan họ - năm 2023" tại đây:

1. Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh

2. Công văn 159/SVHTTDL-QLVH ngày 09/2/2023 của Sở VHTTDL Bắc Ninh

3. Chương trình tổng thể các hoạt động Festival "Về miền quan họ - năm 2023"

                                                                  TTDLHY


TIN BÀI LIÊN QUAN