Hưng Yên: Thêm 7 di tích cấp tỉnh

Ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 07 di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các di tích được xếp hạng mới bao gồm: di tích lịch sử đình Nhân Đòng, xã Bãi Sậy, di tích lịch sử đình – đền – chùa Trâm Nhị, xã Vân Du (huyện Ân Thi); di tích lịch sử đình – chùa Nhân Thục, xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang) ; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vũ Xá, di tích lịch sử đình Phú Hữu (xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào); di tích lịch sử chùa Vân Dương (xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào);  di tích kiến trúc nghệ thuật đền Trung – chùa Đa Hòa, xã Bình Minh (huyện Khoái Châu).

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ – xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Văn Giang, Khoái Châu, Mỹ Hào, Ân Thi và UBND các xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 05 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia; 03 di tích, khu di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt,  172 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 257 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Những giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của các di tích, cụm di tích và những hiện vật quý giá đã và đang được bảo tồn, phát huy, sẽ là điểm tham quan, nghiên cứu học tập có sức hấp dẫn đối với du khách.

Bài viết liên quan