Thông báo Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019

Chủ đề “Đất và người Bến Tre trên quê hương Xứ Dừa”
– Tải Thể lệ cuộc thi:​http://www.dulich.bentre.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.pngTHE LE.pdf
– Tải Phiếu đăng ký tham dự:http://www.dulich.bentre.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.pngPHIEU DANG KY.pdf
 

Bài viết liên quan