Thành lập Sở Du lịch Quảng Bình

     Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Du khách tham quan lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh-ảnh: Xuân Hoàng

Theo vị trí và chức năng, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý và một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/9/2016.

Đi đôi với việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch, UBND tỉnh Quảng Bình còn ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Hà Minh Điền: Báo Du lịch Việt Nam

 

Bài viết liên quan