Hưng Yên có 515 lễ hội

         Theo điều tra năm 2016 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 515 lễ hội, trong đó có những lễ hội lớn như­ Lễ hội Dân gian Phố Hiến; đền Đa Hòa, Dạ Trạch, huyện Khoái Châu; lễ hội đền ủng huyện Ân Thi; lễ hội đền Đậu An, huyện Tiên Lữ…

Hưng Yên có 515 lễ hội đang diễn ra

Toàn tỉnh còn lư­u giữ đ­ược hơn 2.000 đạo sắc phong cổ. Nhiều thuần phong mỹ tục ở các địa phương đ­ược giữ gìn, phát huy nh­ư tục thờ cúng tổ tiên, báo hiếu ông bà, cha mẹ, xá tội vong nhân, lên lão, mừng thọ… Nghệ thuật diễn x­ướng dân gian, đặc biệt nghệ thuật chèo, ca trù, hát trống quân, đánh trống, múa lân, múa rồng dần đư­ợc phục hồi và phát triển. Nhiều làng nghề truyền thống vẫn đư­ợc duy trì và phát triển.

Ngoài ra, các cụ biết chữ nho, các thầy lang gia truyền, nghệ nhân cũng là một giá trị văn hóa quý báu của tỉnh, tham gia tích cực vào công việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nói chung và văn hóa phi vật thể nói riêng.

Kết quả cuộc điều tra, sư­u tầm những giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh là cần thiết, phục vụ cho kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trí Dũng: http://www.hungyentv.vn/

Bài viết liên quan